Leiebetingelser

1. ANVENDELSE.
Leie- og leveringsbetingelsene til PartyLyd (heretter Utleier) gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. PRIS.

2.1. Alle priser er inkludert MVA. Enkelte tjenester/pakkeløsninger er ikke MVA-pliktig
(ref. merverdiavgiftsloven § 3-7, annet ledd).
2.2. Alle ekstraomkostninger som forårsakes av leverings- og transporthindringer og som ikke kan tilregnes Utleier, belastes leier.

3. BETALINGSBETINGELSER.

3.1. Ordresummen skal betales ved henting/levering, gjennom paypal eller ved fakturering dersom dette er avtalt. Ved fakturering forfaller ordresummen til betaling 14 dager etter mottak av faktura. Dette gjelder såframt annet ikke er avtalt.
3.2. På Utleiers forlangende må leier stille tilfredsstillende garanti for rettidig betaling.
3.3. Leier blir belastet med purregebyr på 67 kroner samt forsinkelsesrente i henhold til den norske Forsinkelsesrenteloven: For tiden 8,75 prosent p.a. hver gang Utleier sender en skriftlig purring. Purringer etc. skal dog skje i henhold til Inkassolovens regler.
3.4. Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette, berettige til nedsettelse av leien.

4. LEVERINGSBETINGELSER.

4.1. Leier skal angi hvordan varen skal leveres iht. alternativene angitt i punkt A-C under. Eventuelle fraktutgifter skal betales av leier ved utsjekk.
Etter disse leie- og leveringsbetingelser anses levering å ha skjedd: 
A. Dersom Utleier leverer utstyret til avtalt leveringsadresse: Når utstyret er fysisk avlevert på avtalt leveringsadresse.
B. Dersom leier eller en fraktfører som er engasjert av leier henter utstyr hos Utleier: når leier eller fraktfører har fysisk overtatt utstyret.
C. Dersom Utleier skal besørge installasjon hos leier: Når utstyret er ferdig installert.
4.2. Utleier forplikter seg til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å oppfylle den angitte leveringsfrist. Ved forsinkelser skal Utleier snarest underrette leier. Utleier vil da gi et forholdsmessig prisavslag. Utleier påtar seg ikke ansvar for økonomiske tap forbundet med dette.
4.3. Dersom utleien forutsetter installasjon, skal leier gi Utleier adgang til lokalene i god tid før leveringstidspunktet. 
Alle nødvendige tekniske forutsetninger for installasjonen må foreligge når installasjonen skal iverksettes. 
Oppstår forsinkelse ved at leier ikke oppfyller sine forpliktelser etter dette punkt, utsettes leveringstidspunktet tilsvarende. Utleier vil på forhånd opplyse om hvilke tekniske forutsetninger som må oppfylles i anledning installasjonen.
4.4. Utstyr må hentes klokken 14.00 ved leieperiodens begynnelse, og må returneres innen klokken 14.00 ved leieperiodens slutt. Andre tidspunkt skal avtales på forhånd. Leier godtar at det påløper full dags leie pr. påbegynt døgn etter fristens utløp.
4.5. Dersom leier står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.

5. AVBESTILLING.

5.1 Leier kan, før avtalt leveringstidspunkt, avbestille varen når Utleier samtykker. Forutsetningen er at leier har en saklig begrunnelse for avbestillingen. Ved avbestilling tre uker før avtalt leveringstidspunkt belastes administrasjonsgebyr på 150 kroner. Under tre uker til avtalt leveringstidspunkt forfaller hele ordresummen til betaling.
5.2. Uavhentet utstyr vil bli fakturert leier uten ytterligere varsel. 

6. REKLAMASJONER.

6.1. Enhver reklamasjon skal skje skriftlig og inneholde saklig grunnlag over feilens eller mangelens art og omfang.
6.2. Leier taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom det ikke innen rimelig tid etter at leier oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir Utleier melding som angir hva slags mangel det gjelder.

7. FORCE MAJEURE.

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

 

8. SELVBETJENT LAGER.

8.1. Den ansvarlige leier har ansvar for bruk og eventuell misbruk av den personlige koden som blir tilsendt. Leier har ansvar for lageret inkludert alt inventar og økonomisk tap påført utleier fra enten leier eller en tredjepart dersom den personlige koden leier har fått oppgitt blir benyttet for å gjøre dette mulig.

8.2. Leier har ansvar for å gjøre seg kjent med og benytte relevant informasjon tilgjengelig på lageret for at utleien skal gå i orden. Hvis det er vesentlige uklarheter må utleier kontaktes for å kunne gjøre utleien mulig.

8.3. Ved tilbakelevering skal leier følge instruksjonene for dette slik plakaten på døren sier at det skal gjøres.

8.4. Leier godkjenner at lageret er kameraovervåket og at opptak blir lagret inntil 30 døgn. Dersom opptaket viser brudd på leiebetingelsene kan det lagres i rimelig tid. Opptak kan brukes som bevis ved eventuell juridisk konflikt. 

8.5. Økonomisk tap påført uleier på grunnlag av utstyr som tilbakeleveres senere enn avtalt erstattes av leier.

8.6. Dersom skade ikke rapporteres innen 3 døgn etter utleie kan utleier fakutrere et ekstra gebyr på inntil 400kr.


9. GENERELT.

9.1. Den ansvarlige leier bør være fylt 18 år og på oppfordring kunne framvise gyldig legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort eller pass). For bedriftskunder kreves det også en kopi av firmaattest.
9.2. Risikoen for tap eller skade på Utleiers utstyr går over på leier når utstyret er levert som avtalt.
9.3. Dersom utstyret skal bringes ut av Norge, så må dette på forhånd avtales skriftlig mellom leier og Utleier.
9.4. Ved eventuell skade og tap på de leide gjenstandene, skal leier dekke Utleiers fulle økonomiske tap. I tillegg kommer det et arbeidstillegg på 300 kroner.
9.5. Leietaker aksepterer å kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for nestemanns utleie, dersom det unnlates å si ifra om feil eller mangler på utstyret ved tilbakelevering. 
9.6. Gjenstandene kan ikke videreleies, lånes, pantsettes eller selges.
9.7. Utleier har intet ansvar for skader eller tap forårsaket av Utleiers utstyr så lenge disse er levert til leietaker.
9.8. Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leier godtar at det påløper full dagleie pr. påbegynte døgn etter fristens utløp.
9.9. Leier aksepterer at Utleier kan inndrive sine krav i henhold til bestemmelsene i Inkassoloven.
9.10. Utstyret er ikke forsikret av Utleier i leieperioden, og leietaker er ansvarlig for enhver type tap/mangler av utstyret.
9.11. Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand som ved henting/avlevering. All rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leier til Utleiers gjeldende timesatser.
9.12. Leier er ubetinget forpliktet til avtalt tid å tilbakelevere alt utstyret etter leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot Utleier, uansett hvilken årsak.
9.13. Arbeid etter avtalt tidsrom dekkes av leier etter Utleiers veiledende priser.
9.14. Ved bruk av musikk i det offentlige rom skal det av ansvarlig arrangør innhentes tillatelse fra opphavsmannen i henhold til åndsverkloven. Dette gjelder ved bruk av mekanisk musikk/bakgrunnsmusikk så vel som live fremføring. I Norge er det Tono som forvalter disse rettighetene på vegne av egne medlemmer samt medlemmer av dets søsterselskaper hvor det foreligger gjensidighetsavtaler.

9.15. Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort for de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

9.16. Kunder som bestiller høyttalerpakke til redusert pris til nytte for en russegruppe og/eller på bakgrunn av sponsoravtale forplikter seg til å følge opp sponsoravtalen enten før eller senest 7 dager etter endt leieperiode. Kundens forpliktelser inkluderer promotering av PartyLyd gjennom russegruppens Facebook eller Instagram (minimum synlig versjon av PartyLyds logo i tillegg til linken www.partylyd.no). Dersom dette misligholdes er kunden nødt til å betale den ordinære produktprisen ihht PartyLyds betalingsbetingelser.

Leie- og leveringsbetingelser per 19-09-17. Vi forbeholder oss retten til endring av priser og spesifikasjoner på www.partylyd.no uten varsel.